UCALEGON plaku i Trojës !

50 Shares Share Messenger

Shkruan Shqipe Hoxha . Edwin Arlington Robinson (1897). Revista e Scribner-it. 66. f. 764. Ucalegon humbi shtëpinë e tij, kur Agamemnoni erdhi në Trojë; por kush mund të më tregojë se kush ishte ai, unë do t’i lutem perëndive për t’i dhënë atij gëzim.

UCALEGON ishte një nga Pleqtë e Trojës, shtëpia e të cilës ishte vendosur nga Akejtë kur ata shkarkuan qytetin.

Ai është një nga miqtë e Priamit në Iliad, dhe shkatërrimi i shtëpisë së tij është përmendur në Aeneid,transmeton FishMedia.info.

Ai është i referuar në Satires of Juvenal

Emri është bërë një eponym për “fqinjin e të cilit shtëpia është në zjarr” dhe Will Shortz, redaktor i The New York Times fjalëkryqi, ka deklaruar se është fjala e tij e preferuar në gjuhën angleze.

An 18th-century depiction of the sacking of Troy Ucalegon (Ancient Greek: Οὐκαλέγων) was one of the Elders of Troy, whose house was set afire by the Achaeans when they sacked the city. He is one of Priam’s friends in the Iliad, and the destruction of his house is referred to in the Aeneid.

He is referenced in the Satires of Juvenal.

Juvenal; Peter Green (1998). “Kapitulli 1”. Gjashtëmbëdhjetë Satirët. III. ISBN 0-14-044704-0. ‘Fqinjtë heroike në katin e poshtëm’ të vitit 198-9 nëse jepet nga J. Emri i Trojan si Ucalegon. Në Aeneid të Virgjilit (2.311), ndërsa Troja digjet, Aeneas sheh se shtëpia e afërt ngjitet në flakë (latinisht: iam proximus ardet Ucalegon): por deri tani (J. duket sikur po thoshte) Trojan (ose pasardhësi i tij) ka mësuar nga përvoja – Ka qenë atje, e bërë këtë – dhe ka kuptimin që të dyja të zënë një apartament në katin e parë dhe të zhvendosin sendet e tij me siguri në kohën e duhur. (Latinisht: iam friuola transfert Ucalegon). Dëgjuesit romakë, të cilët e njihnin Aeneidin më shumë ose më pak nga zemra, do ta vlerësonin parodinë.

Juvenal; Peter Green (1998). “Chapter 1”. The Sixteen Satires. III. ISBN 0-14-044704-0. The ‘heroic downstairs neighbour’ of 198-9 if given by J. the Trojan name of Ucalegon. In Virgil’s Aeneid (2.311) as Troy burns, Aeneas sees the nearby house go up in flames (Latin: iam proximus ardet Ucalegon): but by now (J. seems to be saying) the Trojan (or his descendant) has learned by experience – been there, done that – and has the sense both to occupy a ground-floor apartment and to shift his stuff to safety in good time. (Latin: iam friuola transfert Ucalegon). Roman listeners, who knew the Aeneid more or less by heart, would appreciate the parody.

The name has become an eponym for “neighbor whose house is on fire,” and Will Shortz, editor of The New York Times crossword puzzle, has stated that it’s his favorite word in the English language.

Edwin Arlington Robinson (1897). Revista e Scribner-it. 66. f. 764. Ucalegon humbi shtëpinë e tij, kur Agamemnoni erdhi në Trojë; por kush mund të më tregojë se kush ishte ai, unë do t’i lutem perëndive për t’i dhënë atij gëzim.

Edwin Arlington Robinson (1897). The Point of View. Scribner’s Magazine. 66. p. 764. Ucalegon he lost his house, when Agamemnon came to Troy; but who can tell me who he was, I’ll pray the gods to give him joy.

Shqipe Hoxha

Share Messenger

Më të lexuarat