BORDI MIRATON TRANSAKCIONET E SHAL 51

Share Messenger

Prishtinë – Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku diskutoi dhe morri vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe të
likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve miratoi, pas shqyrtimit, listën fillestare të SHAL 53 si dhe transaksionet e SHAL 51 e cila u mbajt me 23 tetor 2019. Bordi miratoi propozimin e menaxhmentit për qiradhënie të aseteve, ndërkaq me propozim te
menaxhmentit gjithashtu miratoi futjen e NSH Sharrprodhimit ne Administrim Direkt.

Për më tepër Bordi shqyrtoi dhe miratoi raportet rekomanduese dhe përfundimtare të Njësisë
së Negocimit Direkt.

Share Messenger

Më të lexuarat